Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-05-20 19:15:30

Lika Kağıt, kar dağıtımı yapacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 224.463.837 TL net dönem karı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 547.531.180,47 TL net dönem karı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 547.531.180,47 TL net dönem karı üzerinden, Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken yüzde 5 oranında 27.376.559,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem karından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 520.154.621,45 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 224.463.837 TL net dönem karından 27.376.559,02 TL genel kanuni yedek akçenin mahsup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 197.087.277,98 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 6.772.247,02 TL tutarındaki bağışların eklenmesiyle birinci kar payı matrahı 203.859.525 TL olarak hesaplanmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde yönetim kurulumuzca, şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak, çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt yüzde 88,42 oranında 180.250.000 TL tutarında kar payı ayrılmasına, VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabilir dönem karından 180.250.000 TL tutarında kar payı ile 16.750.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 323.154.621,45 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 87.277,98 TL tutarın geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına aktarılmasına,180.250.000 TL tutarındaki brüt kar payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,3055 TL, net 0,2750 TL olmak üzere) 1 Ağustos 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 burchaber.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.